Sermet Büfe, Camikebir Mah. Seferşah Cad. 48 Ezine, Çanakkale Sermet Büfe. Ezine Sermet Büfe sorularının cevabı. Sermet Büfe Adresi :Camikebir Mah. Seferşah Cad. 48 Ezine, Çanakkale Sermet Büfe telefon :2866181202

Sermet Büfe, Camikebir Mah. Seferşah Cad. 48 Ezine, Çanakkale

Sermet Büfe. Ezine Sermet Büfe sorularının cevabı.

Sermet Büfe Adresi :Camikebir Mah. Seferşah Cad. 48 Ezine, Çanakkale

Sermet Büfe telefon :2866181202